Historische Vereniging Oud Akersloot
Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ

De historische verenigingen van Akersloot, Uitgeest, Castricum, Limmen,  Egmond en de stichting Baduhenna uit Heiloo hebben besloten om in regionaal verband met elkaar samen te werken, het werkgebied omvat de genoemde dorpen.
Tegen de achtergrond van het Europese verdrag van Malta, dat het Europese ondergrondse erfgoed beter moet beschermen, hebben de amateurarcheologen besloten om een krachtiger organisatie te introduceren waardoor deze amateur- archeologen ook in de toekomst mogelijkheden behouden om actief een rol te blijven spelen bij opgravingen, tevens betrokken te worden bij gemeentelijke uitbreidingsplannen en het adviseren over archeologisch belangrijke terreinen aan de provincie.
Door bundeling van krachten zijn de leden gemeentegrensoverschrijdend actief.

De nieuw gevormde werkgroep Oer-IJ functioneert onder auspiciën van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland ( A.W.N )
De kern van de organisatie bestaat uit een team van 3 amateurarcheologen, namelijk een regiocoördinator tevens meldpunt voor sloop en bouwactiviteiten, een ervaren amateurarcheoloog voor het veldwerk en een voorbereidend coördinator met als taak het verzorgen van alle materialen benodigd bij een opgraving.

Volgens dit model heeft reeds een opgraving plaats gevonden in het centrum van Castricum, namelijk aan de Schoolstraat en is er onderzoek gedaan aan de Zanderijweg.
Het laatste wapenfeit bestaat uit de ontdekking van de Steentijd in Akersloot aan het Klein Dorregeest.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.oer-ij.nl  of contact opnemen met de plaatselijke historische vereniging en voor Heiloo met de stichting Baduhenna.Een vindplaats van de Klokbekercultuur.

Samenvatting van de rapportage Archeologische Monumentenzorg 159 door het R.A.C.M. betreffende de opgraving Klein Dorregeest te Akersloot.


Ondanks de invoering van “Malta” zijn en blijven er situaties waarin snel en adequaat handelen tot belangrijke nieuwe kennis leidt. De ontdekking en het daarop volgende onderzoek van een vindplaats behorende tot de laatneolithische Klokbekercultuur te Akersloot-Klein Dorregeest is hiervan een treffend voorbeeld. Door de goede samenwerking tussen amateur- en beroepsarcheologen kon deze vindplaats gedocumenteerd en in een kader geplaatst worden. Het huidige rapport biedt een basis voor de waardering van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats.
De overblijfselen uit de Klokbekercultuur (ca. 2400-1900 v. Chr.) werden in 2004 aangetroffen bij de bouw van een particuliere woning. De vindplaats ligt in stratigrafisch (opeenstapeling van verschillende aardlagen die zijn ontstaan door menselijke activiteiten) verband aan de oostrand van de in de ondergrond aanwezige strandwal van Uitgeest-Akersloot-Boekel. De huidige ligging van de vondstlocatie is niet toevallig. De toppen van de strandwallen zijn in Noord-Holland veelal verstoord geraakt door bewoning vanaf de middeleeuwen en door intensieve bloembollenteelt. Juist aan de randen van de strandwallen – dieper in de ondergrond – is de kans het grootst op het aantreffen van een onverstoorbare laagopeenvolging met sporen van bewoning.
De gedocumenteerde laagopeenvolging van Klein Dorregeest is door bij archeologie gebruikelijke metingen absoluut gedateerd. Noemenswaardig is het feit dat door de gunstige ligging ten opzichte van het grondwater botanisch materiaal ook in onverkoolde vorm bewaard is gebleven.

De archeologica van de Klokbekercultuur die te Akersloot – Klein Dorregeest zijn aangetroffen, zijn vermoedelijk nederzettingsresten en sporen van beakkeringing de vorm van krassen van een primitieve ploeg (een eergetouw).

Tijdens het booronderzoek zijn ook latere sporen van bewoning (IJzertijd; ca. 800 – 12 v. Chr.) in het geulsediment aangetroffen ten noorden van de strandwal. Voorts is het kleidek dat het geulsediment afdekt door middel van twee koolstofonderzoeken gedateerd. De uitkomsten wijzen op de Vroege Middeleeuwen (ca.450-1050 na Chr.).
Archeologie Verslagen opgravingen. Verslagen opgravingen.